Much TV
   2021/10/17
 00:00  健康好生活
 01:00  聚焦2.0
 02:00  金曲傳奇無與倫比同樂會
 03:00  壹WALKER
 04:00  別讓身體不開心
 05:00  台灣壹百種味道
 05:30  台灣壹百種味道
 06:00  荳荳快樂學堂
 06:30  猜對字了沒
 07:00  別讓身體不開心
 08:00  健康好生活
 09:00  猜對字了沒
 09:30  荳荳快樂學堂
 10:00  聚焦2.0
 11:00  美味So Much
 11:30  台灣壹百種味道
 12:00  假日電影院 朝鮮鄉民團
 14:30  美味So Much
 15:00  健康好自在
 16:00  星奇網事之網食
 17:00  想念的旋律
 18:00  父愛如山
 19:00  父愛如山
 20:00  想念的旋律
 21:00  聽媽媽的話
 22:00  MUCH 金點秀
 23:00  想念的旋律
   2021/10/18
 00:00  健康好生活
 01:00  聚焦2.0
 02:00  金曲傳奇無與倫比同樂會
 03:00  壹WALKER
 04:00  別讓身體不開心
 05:00  台灣壹百種味道
 05:30  台灣壹百種味道
 06:00  聚焦2.0
 07:00  壹WALKER
 08:00  健康好生活
 09:00  MUCH 金點秀
 10:00  聚焦2.0
 11:00  美味So Much
 12:00  我的二哥二嫂
 13:00  父愛如山
 14:00  健康好自在
 15:00  聚焦2.0
 16:00  台灣壹百種味道
 16:30  台灣壹百種味道
 17:00  美味So Much
 17:30  美味So Much
 18:00  健康好生活
 19:00  父愛如山
 20:00  父愛如山
 21:00  我的二哥二嫂
 22:00  聽媽媽的話
 23:00  MUCH 金點秀
   2021/10/19
 00:00  父愛如山
 01:00  健康好生活
 02:00  別讓身體不開心
 03:00  父愛如山
 04:00  年代向錢看
 06:00  聚焦2.0
 07:00  壹WALKER
 08:00  健康好生活
 09:00  MUCH 金點秀
 10:00  聚焦2.0
 11:00  美味So Much
 12:00  我的二哥二嫂
 13:00  父愛如山
 14:00  健康好自在
 15:00  聚焦2.0
 16:00  台灣壹百種味道
 16:30  台客狂饗曲
 17:00  美味So Much
 17:30  美味So Much
 18:00  健康好生活
 19:00  父愛如山
 20:00  父愛如山
 21:00  我的二哥二嫂
 22:00  聽媽媽的話
 23:00  MUCH 金點秀